Αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»

για το επάγγελμα Λογιστή Φοροτεχνικού
 

 Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» επωφελούνται των διατάξεων του Νόμου 3470/2006 Άρθρο 17, 2.ε Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου σπουδών ως χρόνος άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού.

Ειδικότερα, τηρουμένων προηγουμένων λοιπών διατάξεων, και για τους κατόχους του μεταπτυχιακού τίτλου «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), «.. ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φο­ροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.»