ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ
 

Οι φοιτητές του ΣΤ' κύκλου μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά για να κάνουν

χρήση του ν.4485/2017 παρ. 2 του άρθρου 35 (που δίνει το δικαίωμα το 30% των

φοιτητών της δωρεάν φοίτησης), έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.  

 

Κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

1. ΑΙΤΗΣΗ ν4485.2017

2. Πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης

3. ΦΕΚ τ.Β' 2726_3-7-2020