ΠΜΣ Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική, ΣΤ’ Κύκλος, 2020-2021

 
 Πίνακας αξιολόγησης αιτήσεων Δωρεάν Φοίτησης
 

 Α/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Α/Α A.M. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1 58 0,00
2 40 0,00
3 39 0,01
4 59 0,17
5 37 0,74
6 20 111,39
7 44 459,76
8 53 966,46
9 35 1.119,12
10 48 1.180,82
11 55 1.619,34
12 70 3.035,23
13 57 3.319,94
14 68 3.485,17
15 63 3486,36
16 64 3.819,64
17 38 3.996,92
18 66 4.056,71
19 43 5.578,97

Β/ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Α/Α A.M. ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1 73 7.649,26
2 61 9.485,19

Σημειώνονται τα εξής:

1/ Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4485/2017, την Υπουργική Απόφαση 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/2018) και την Υπουργική Απόφαση Αρ. 83842/Ζ1 (ΦΕΚ 2726/2020, τεύχος Β) ορίζεται επιλέξιμο οικογενειακό εισόδημα έως 5.736,50 € και ατομικό εισόδημα έως 8.195,00 €. Τεκμαρτά εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

2/ Δεκτοί γίνονται οι 12 πρώτοι επιλέξιμοι με το μικρότερο εισόδημα.

3/ Ο αριθμός των δωρεάν προκύπτει από τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών. Εφόσον προκύψουν άμεσα αποχωρήσεις σπουδαστών ενδέχεται ο δωρεάν αριθμός να επανεκτιμηθεί.