ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Ζ' ΚΥΚΛΟ, 2021-2022, ΤΟΥ ΠΜΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
  Α/ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
  1/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
  1 106 0,00
  2 112 0,11
  3 89 1,32
  4 79 709,28
  5 76 1.027,66
  6 105 1.077,24
  7 90 2.137,89
  8 110 2.371,43
  9 87 3.589,48
  10 83 3.737,84
  2/ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ
  11 92 4.011,76
  12 113 4.363,53
  13 95 5.105,59
  14 78 5.441,26
  15 109 5.615,09
  16 96 5.968,51
  17 84 6.828,27
  18 103 7.800,48
  19 91 8.482,35
  Β/ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
  20 85 13.982,43

  Σημειώσεις επί της αξιολόγησης

  Ο αριθμός των δωρεάν δε μπορεί να υπερβαίνει το 30% των φοιτητών. Στο σύνολο των 36 φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι στον κύκλο αυτό, αντιστοιχούν 10 φοιτητές με δωρεάν φοίτηση

  Με το ΦΕΚ 2988/2021, τ. Β’, προσδιορίζεται για το έτος 2021-2022 ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

  Για τον υπολογισμό του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ΦΕΚ 3387/2018, τ. Β’, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, δηλαδή το άθροισμα των εισοδημάτων των μελών της οικογένειας από όλες τις πηγές εισοδήματος (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από αυτοαπασχόληση, συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, επιδόματα - ανεργίας, οικογενειακά κλπ), μετά την αφαίρεση των φόρων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, διαιρουμένου με την κλίμακα ισοδυναμίας. Τεκμαρτά εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον υπολογισμό της κλίμακας ισοδυναμίας, ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και για μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω. Επομένως, το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα ισούται με το λόγο του συνολικού καθαρού οικογενειακού εισοδήματος δια του αθροίσματος των.

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail :  mbf@uowm.gr
 
     
           
Κινητό: 6974321080

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222