Κατεβάστε τα Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων
 
 
Επιλογή Εισακτέων:

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:

 

 

Στη μοριοδότηση της ξένης γλώσσας το ανώτατο όριο είναι το 10% ανεξαρτήτως των πτυχίων ξένων γλωσσών.

Στη μοριοδότηση των άλλων πτυχίων προπτυχιακού επιπέδου το ανώτατο όριο είναι έως 5% έστω και αν ο υποψήφιος έχει πέραν του ενός επιπλέον πτυχία. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και στην περίπτωση του μεταπτυχιακού διπλώματος/ων.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΜΠΣ που εκτελεί χρέη Επιτροπής Επιλογής εισακτέων, και σταθμίζει τα παραπάνω κριτήρια, που εφαρμόζονται σε όλους τους υποψήφιους. Ο τελικός κατάλογος εισακτέων επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.