ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ   ΑΡΙΘ. 3/2016

      Στην Κοζάνη σήμερα 17/03/2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 11.30 π.μ συνήλθε η  Συνέλευση του Tμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση αρ. πρωτ. 451/10-3-2016 του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

 Παρόντες ήταν οι κ.κ:

1.         Σαριαννίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως Πρόεδρος

2.         Καραφόλας Συμεών, Καθηγητής,ως μέλος

3.         Πιτόσκα Ηλέκτρα, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, ως μέλος              

4.         Καταραχιά Ανδρονίκη, Επίκουρος Καθηγήτρια, ως μέλος.

5.         Μπλάντα Αικατερίνη, Καθηγήτρια Εφαρμογών, ως μέλος

6.         Τσιώρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος

 Απόντες  ήταν οι κ.κ.

7.         Μαυρίδης Δημήτριος, Καθηγητής, ως μέλος

8.         Βελέντζας Ιωάννης, Kαθηγητής, ως μέλος

9.         Δριτσάκη Χάϊδω, Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια, ως μέλος

10.       Καρτάλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος

11.       Κυριαζόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών, ως μέλος

 Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η κ. Βατάλη Παρασκευή, Γραμματέας του Τμήματος.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της  Συνέλευσης, ο Πρόεδρος  του Τμήματος κήρυξε  την έναρξη με  τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. …………………………………………………………………………………..
  2. Προκήρυξη Β’ κύκλου του ΠΜΣ «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής».

 Για δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης έθεσε υπόψη στα μέλη τα εξής:

  1. Την πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/869/24-3-2015 (ΦΕΚ 623/15-04-2015, τ. Β΄) Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»   (Master of Science (M.Sc) in Banking and Finance).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. β του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»
  3. Την εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ κ. Καραφόλα Συμεών για την προκήρυξη του ΠΜΣ  στην «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» του Β’κύκλου  για το ακαδ. έτος 2016-2017 (βάσει ΦΕΚ 623/15-4-2015/τεύχοςΒ΄)
  4. Τις ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοικονομικής για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τραπεζική και Χρηματοικονομική».

Η Συνέλευση αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Την  έγκριση προκήρυξης  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (βάσει ΦΕΚ 623/15-4-2015/τεύχοςΒ΄) για τον

 Β’ κύκλο σπουδών του παραπάνω  ΠΜΣ  για το ακαδ. έτος 2016-2017.

Η προκήρυξη του ΠΜΣ «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής» θα ανακοινωθεί τέλος Μαρτίου με αρχές  Απριλίου του ακαδ. έτους 2016-2017.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας                                     Τα μέλη

(τ.σ. υπογραφή)                                     υπογραφή                                        (υπογραφές)

         Ακριβές απόσπασμα
 
     Η Γραμματέας
 
         Βατάλη Παρασκευή