Κατεβάστε το Έντυπο - Δήλωση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"

                        Κοζάνη, .../.../2016

 ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τρίας Α.Μ.
   
   

Επιβλέπων Εκπαιδευτικός :

..................................................................................................................................

ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ

(Ελληνικά)

 

ΘΕΜΑ/ΤΙΤΛΟΣ

(Αγγλικά)

 

Υπογραφή Επιβλέπων Εκπαιδευτικού

..................................................................................................................................

Υπογραφή Φοιτητή/τρίας

...........................................