ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

  Κατεβάστε την Προκήρυξη Ακαδημαικό Έτος 2015-2016

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ 

  "ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ" 

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

  (Βάσει ΦΕΚ 623/15-4-2015/τεύχοςΒ')

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική».

  Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

  Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής» γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

  1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτηση στο: http://mbf.teiwm.gr).
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
  3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με δυο πρόσφατες φωτογραφίες.

  Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

  1. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από ακαδημαϊκούς δασκάλους αμφότερες, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ.
  2. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής.
  3. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
  4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
  5. Δημοσιεύσεις.
  6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

  Δίδακτρα:

  Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται σε 2.900 €. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 1.000 € κατά την εγγραφή στο Α' εξάμηνο, 1.000 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β' εξάμηνο, και 900 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ' εξάμηνο.

  Διάρκεια σπουδών:

  Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 διδακτικά και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

   

  Κύκλοι Σπουδών:

  Οι κύκλοι Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και Μάρτιο.

   

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

  Τα μαθήματα θα γίνονται κατά βάση απογεύματα σε δύο εργάσιμες ημέρες ή σε τρεις εργάσιμες ημέρες εφόσον κριθεί καταλληλότερο.

   

  Αριθμός Εισακτέων:

  Από τους υποψηφίους που κατέχουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα γίνονται δεκτοί, (με τις πιο πάνω αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής), οι πρώτοι μέχρι τον αριθμό 40 με την υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα 0-100. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων εφόσον αποφασιστεί η δημιουργία περισσοτέρων του ενός τμήματος.

  Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

  Η  αίτηση  και  τα  δικαιολογητικά   υποψηφιότητας   γίνονται    δεκτά   από   Τρίτη 2-06-2015  έως  και  την Πέμπτη 30-07-2015, (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο). Ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης στη γραμματεία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης.

  Ο φάκελος θα περιέχει την ένδειξη :

  Για το ΜΠΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική»

  Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες:

   

  Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

  Ώρες: 9:00 – 14:00 

  Τηλ.: 2461068204

  Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100

  Ώρες: 9:00 – 14:00 

  Τηλ.: 2461068222

   

  Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mbf.teiwm.gr

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail:    mbf@uowm.gr
 
            mastertrapeziki@gmail.com
            
           
 Κινητό:6974321080 & 6977887879

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222