ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τραπεζική-Ασφαλιστική και Χρηματοοικονομική"

 

   
   
  Επιλογή Εισακτέων:

  Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:

  • Προπτυχιακή Επίδοση, ανώτατη μοριοδότηση: 52 %.
  • Επιστημονικές Εργασίες που προκύπτουν από δημοσιεύσεις σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό ή διεθνές συνέδριο (5 %).
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών προπτυχιακού επιπέδου, (2ο πτυχίο κλπ), (5 %).
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (10 %).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής/ Γαλλικής/ Γερμανικής (10 %).
  • Επαγγελματική εμπειρία, (τουλάχιστον 2 έτη), συναφή με το αντικείμενο του ΜΠΣ, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, η οποία αποδεικνύεται νομίμως (15 %).
  • Συστατικές επιστολές (5%).

   

  • Για βαθμό από 5 έως 6,49 (32 %)
  • Για βαθμό από 6,5 έως 7.99 (43 %)
  • Για βαθμό από 8 έως 10 (52 %)
  • το επίπεδο Lower βαθμολογείται με 5 %.
  • το επίπεδο Proficiency με 10 %.

   

  Στη μοριοδότηση της ξένης γλώσσας το ανώτατο όριο είναι το 10% ανεξαρτήτως των πτυχίων ξένων γλωσσών.

  Στη μοριοδότηση των άλλων πτυχίων προπτυχιακού επιπέδου το ανώτατο όριο είναι έως 5% έστω και αν ο υποψήφιος έχει πέραν του ενός επιπλέον πτυχία. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και στην περίπτωση του μεταπτυχιακού διπλώματος/ων.

  Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΜΠΣ που εκτελεί χρέη Επιτροπής Επιλογής εισακτέων, και σταθμίζει τα παραπάνω κριτήρια, που εφαρμόζονται σε όλους τους υποψήφιους. Ο τελικός κατάλογος εισακτέων επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Υπεύθυνοι Καθηγητές              Τηλέφωνο              E-mail 
Δρ. Καραφόλας Συμεών           2461068150         skarafolas@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
E-mail:    mbf@uowm.gr
 
            mastertrapeziki@gmail.com
            
           
 Κινητό:6974321080 & 6977887879

Tηλ.: 2461068153 & 2461068222